November 2019

Nov

13

Wednesday

Nov

17

Sunday

Nov

18

Monday

Nov

20

Wednesday

Nov

21

Thursday

Nov

24

Sunday

Nov

25

Monday

Nov

27

Wednesday

December 2019

Dec

01

Sunday

Dec

02

Monday

Dec

04

Wednesday

Dec

05

Thursday

Dec

08

Sunday

Starting Point

Time: Sunday, December 08, 2019, 9:30 AM - 10:30 AM   

Dec

09

Monday

Dec

11

Wednesday

Dec

15

Sunday

Dec

16

Monday

Dec

19

Thursday

Dec

22

Sunday

Dec

24

Tuesday

Dec

29

Sunday

January 2020

Jan

05

Sunday

Jan

06

Monday

Jan

08

Wednesday

Jan

12

Sunday

Jan

18

Saturday

Jan

19

Sunday

Jan

22

Wednesday

Jan

25

Saturday

Jan

26

Sunday

February 2020

Feb

02

Sunday

Feb

07

Friday

Feb

08

Saturday

Feb

09

Sunday

Feb

16

Sunday

Pastor's Lunch

Time: Sunday, February 16, 2020, 12:30 PM - 2:00 PM   

Feb

23

Sunday